vita2008                       master of fine art  //  UdK  //  berlin

2005 - 2007            UdK  universität der künste  //  berlin  //  class of rebecca horn and burkhard held


2002 - 2005            AdBK  Akademie der bildenden Künste  //  munich  //  class of nikolaus lang, günter förg  and sean scully


 

 

 

07 / 2014                guest docent  //  UdK  //  berlin

 

2005                       guest professorship // Instituto Univeritario de Estudios Superiores de Artes Plasticas //  caracas

 

2004                       studentship  //  Pasinger Fabrik  //  munich

 

 

 

 

2005                       cofounder  artist group //  chamäleon  //  berlin

 

2004                       cofounder artist group //  eigen- schafft  //  berlin